Reading

Bên Thắng Cuộc – Giải Phóng bởi Huy Đức
Bên Thắng Cuộc – Quyền Bính bởi Huy Đức
Hồi Ký bởi Nguyễn Đăng Mạnh
Lời Tự Thuật bởi tác giả của Màu Tím Hoa Sim
Nhật Ký Rồng Rắn bởi Trần Độ
Những Thiên Đường Mù bởi Dương Thu Hương
Nỗi Buồn Chiến Tranh bởi Bảo Ninh

As If Summoned from the Void câu chuyện về Alexandre Grothendieck bởi Allyn Jackson
Visiting Alexandre Grothendieck câu chuyện về Alexandre Grothendieck bởi Roy Lisker
Manifold Destiny bởi Sylvia Nasar và David Gruber
2002 Fields Medallists Interview bởi Olga Orlova
The Rising Sea bởi Colin McLarty