Monthly Archives: September 2014

tại sao

huudinh/ September 29, 2014/ Uncategorized/ 0 comments

phải tự do, dân chủ, hòa bình, công bằng, sự thật? Vì những giá trị này dẫn tới trạng thái ổn định, cân bằng nhất cho con người, xã hội và sự vật, từ đó mang lại nhiều lợi ích nhất cho chúng ta. Còn dối trá và bạo lực chỉ mang lại những điều tồi tệ.